پوستر فیلم  بر فراز جاده های جادویی

بر فراز جاده های جادویی

محصولروسیه
فیلم «بر فراز جاده های جادویی» در مورد مردی جوان به نام «جان» و دوست استثنایی او «فوئال» است. آن ها در مقابل پادشاه ظالم و ستمکار قرار می گیرند و به دنبال عشق واقعی جان در جاده های جادویی می گردند.
فیلم‌های پیشنهادی