پوستر فیلم  باشگاه سری

باشگاه سری

محصولایران
فیلم «باشگاه سری» داستان یک کشتی تجاری است که توسط دشمنان محاصره شده و دشمنان قصد دارند با جاساز کردن سلاح شیمیایی در این کشتی و تولید مستند از آن، به جهانیان نشان دهند که ایران سلاح کشتار جمعی تولید می کند. در این بین فرمانده و خدمه کشتی از این موضوع مطلع شده و با آن ها مقابله می کنند.
جمال شورجه
پژمان فیلم
سعید انصاری