پوستر فیلم  بلمی به سوی ساحل

بلمی به سوی ساحل

محصولایران
فیلم «بلمی به سوی ساحل» در دوران جنگ هشت ساله دفاع مقدس و درباره فرماندهی به نام «مرتضی» است که به همراه گردانش به سوی خرمشهر اعزام می شوند تا این شهر در حال سقوط را نجات دهند، اما به دلیل این که تمام راه های این شهر دست عراقی ها است باید راه دیگری برای ورود به این شهر پیدا کنند.
محسن نفر
حسین منزه