پوستر فیلم  پرواز در شب

پرواز در شب

محصولایران
فیلم سینمایی «پرواز در شب» درباره گردان کمیل به فرماندهی «مهدی نریمان» است. هنگامی که گردان در محاصره قرار می گیرد، ارتباط آن با قرارگاه مرکزی قطع شده و آب و آذوقه جیره بندی می شود. در این بین چهار نفر انتخاب می شوند که برای درخواست کمک خود را به قرارگاه برسانند.