پوستر فیلم  حرفه ای

حرفه ای

محصولفرانسه
فیلم «حرفه ای» درباره یک مامور مخفی فرانسوی است که برای تسویه حساب قربانی توطئه‌ ای که منجر به دو سال حبس در یک زندان آفریقای مرکزی شد، وارد پاریس می‌ شود.
Georges Lautner
Ennio Morricone
Michelle David