پوستر فیلم  هبوط

هبوط

محصولایران
فیلم «هبوط» داستان فرشته ای است که تصمیم دارد به خاطره شکی که در او ایجاد شده است، به میان انسان ها فرستاده شود. در این میان او با دیدن فلسفه ی زندگی و کنار انسان ها بودن در حال پی بردن به قدرت واقعی خداوند است.
سعید مترصد
سعید مترصد
سعید شعبانی
علی مترصد