سیانور
بستن
پوستر فیلم  سیانور

سیانور

محصولایران
فیلم «سیانور» روایات رسمی دولت ایران از وقایع درونی سازمان مجاهدین خلق ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است. این فیلم بازگوکننده اختلافات میان دو دسته در سازمان مجاهدین خلق و درگیری میان چهره‌های کلیدی است.
بهروز شعیبی
سید محمود رضوی
بهزاد عبدی
فرزاد هوتهم