پوستر فیلم  مسافر ری

مسافر ری

محصولایران
فیلم «مسافر ری»، روایت کننده قرن سوم هجری، مقارن با خلافت عباسی و امامت «امام هادی (ع)» است. «عبدالعظیم حسنی» از شاگردان و ایشان و مورد غضب خلیفه بود. پس از تخریب بارگاه «امام حسین (ع)» در كربلا به دستور خلیفه، «عبدالعظیم» به توصیه «امام هادی (ع)»، برای مهاجرتی طولانی به ایران و شهر ری می آید.