پوستر فیلم  ملاقات با تاریخ

ملاقات با تاریخ

محصولایران
مستند سریالی «ملاقات با تاریخ» برداشتی از پروژه تاریخ شفاهی ایران است که به موضوعات سیاسی اقتصادی سرگذشت ایران می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر